Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest F.H.U Dzik – Podłogi z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18 w Centrum Handlowym King Square,30-707 Kraków, operator internetowej witryny dostępnej pod adresem www.dzikpodlogi.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas bezpośrednio:
adres e-mail: biuro@dzikpodlogi.pl
adres pocztowy:
ul. Powstańców Wielkopolskich 18 w Centrum Handlowym King Square, 30- 707 Kraków

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podpisywania umowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Dzik – Podłogi?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • Umożliwienia świadczenia usługi montażowej
  • Rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w wyniku świadczenia przez nas usług.
  • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dzik – Podłogi , którym jest:

  • Obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
  • Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  • Prowadzenie analiz statystycznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie.
W celu wycofania zgody należy przesłać do nas wiadomość e – mail na adres biuro@dzikpodlogi.pl z dyspozycją wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z uniemożliwieniem jakiegokolwiek zakupu w firmie Dzik-Podłogi.

Jakie masz uprawnienia wobec Dzik-Podłogi w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Dzik-podłogi; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
  • Statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.